Waarom samenwerken?

Het huidig financieel-economische klimaat, de forse rijksbesparingen, de krapte op de overheidsmarkt en de noodzakelijke bezuinigingen in de gemeentehuizen en op het Regiokantoor zijn de belangrijke drijfveren om de samenwerking te intensiveren. De organisaties die de samenwerking willen intensiveren zijn de 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen, Veiligheidsregio Twente en Regio Twente. Als uitgangspunt is het principe van ‘Coalition of the Willing’ afgesproken, waarin ruimte is voor verschillen in mate, schaal en aansluitsnelheid van samenwerking. De afspraak is om samen te werken op basis kennis en informatie.

Er vindt in Twente al op veel andere terreinen in meer of mindere mate samenwerking plaats. Regionaal en subregionaal in een mozaïek van gemeenschappelijke regelingen, overdracht van taken, bestuursovereenkomsten, uitleen van personeel en afstemmingsoverleggen ten aanzien van primaire processen. VRT (veiligheid) en RUD (netwerkorganisatie vergunningen, toezicht en handhaving VROM-taken) zijn robuuste vormen van samenwerking in de implementatiefase. Bovendien zijn er veel initiatieven van zelforganisatie (ingenieursdiensten, Basisregistratie Grootschalige Topografie).

De huidige situatie op het gebied van ondersteunende processen (bedrijfsvoeringsprocessen) kan worden getypeerd als een diversiteit aan samenwerkingsmodaliteiten, allianties en verbindingen tussen de verschillende organisaties.