SSNT gaat verder in 2016

ProfielfotoAnk Stumpel 17-12-2015

De maand december is altijd weer een tijdstip om terug te kijken en voor uit te blikken. Op het gebied van het samenwerken aan bedrijfsvoering is weer veel opgeleverd. Het in ontwikkeling zijnde Twentebedrijf weerspiegelt ook de energie die velen in die samenwerkingen hebben gestopt.

Grenzen van organisaties vervagen en werken is  in de loop van de tijd steeds meer samenwerken geworden.

“SSNT levert op” is het motto van de uitvoeringsagenda 2015. Onze hoofddoelstellingen “Werken voor de Twentse Overheid” en een “Informatiehuishouding zonder belemmeringen” zijn vertaald naar verschillende projecten en resultaten. Te veel om hier te noemen. Hier slechts enkele wapenfeiten.

Aan het begin van het jaar werd, door de ondertekening van een bestuursovereenkomst, het platform Werken voor de Twentse Overheid / Twentsekracht (w.o. interne arbeidsmarkt, Twentse school, mediation) opgeleverd. Een mooi resultaat na een periode van intensief samenwerken door alle Twentse overheidsorganisaties.

Waar het gaat om de ontwikkeling van een Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling (TAR) hebben de partijen betrokken bij de onderhandelingen (werkgevers en werknemers)  moeten concluderen dat de TAR niet op redelijk korte termijn te realiseren is. In het voorjaar van 2016 wordt het gesprek hierover voortgezet.

Een andere voor de samenwerking randvoorwaardelijke ontwikkeling betreft de ontwikkeling van een zogenoemde “TwenteCloud”, een stap in de richting van een gedeelde informatievoorziening. Een projectvoorstel van 10 gemeenten en Regio Twente staat geagendeerd voor de Kring van Twentse secretarissen eind januari 2016.

Hot is momenteel de informatieveiligheid. Niet in de laatste plaats vanwege nieuwe taken in het sociale domein. Er is een gezamenlijk beleid gemaakt en er worden in gezamenlijkheid allerlei maatregelen uitgewerkt en genomen op de informatieveiligheid te vergroten. Een samenwerking uniek voor Nederland. Hier gaan we volgend jaar nog meer van horen, ook omdat de menselijke factor een grote rol speelt bij informatieveiligheid.

Privacy in het sociale domein is een thema dat hier nauw mee samenhangt. Er is een start gemaakt om samen met het landelijke programma Informatievoorziening Sociaal Domein (ISD)  regionale werksessies over ‘privacy in de praktijk’ te organiseren. Een thema met vele juridische en informatie-technische kanten. Ook dit krijgt een vervolg.

Op 3 juni werd in het prachtige nieuwe stadhuis van Almelo gevierd dat de aanbesteding voor de Basisregistratie grootschalige Topografie (BGT) succesvol is afgerond. Hiermee werd de totstandkoming van de digitale ondergrond voor basisregistraties gemarkeerd. Een gedetailleerde, digitale kaart van heel Twente waarin objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen zijn vastgelegd. Op 1 januari 2016 dienen de gemeenten te beschikken over deze kaart. Een unieke prestatie; uniek in Nederland. Twente werd hiermee op de kaart gezet.

Voor de verplichte basisregistraties BAG/WOZ (adressen, gebouwen, waarde onroerende zaken) werd een beheerderspool opgericht waardoor de kwetsbaarheid van verschillende organisaties wordt verkleind. Ook wordt gewerkt aan de harmonisatie van werkprocessen. In 2016 wordt gezien de samenhangen een gezamenlijk programma BAG/WOZ/BGT gemaakt.

SSNT-platform Juridische Zaken heeft het werk verdeeld over werkgroepen organisatierecht, overeenkomsten / aanbestedingen, privacy, jeugd en zorg en WOB.  Het financieel/fiscale SSNT-platform buigt zich over complexe vraagstukken van BTW en vennootschapsbelasting. Deze groepen van deskundigen richten zich ook steeds meer op de ontwikkeling van Twentebedrijf (en Regio Twente)

De netwerkbijeenkomst van SSNT, georganiseerd samen met Kennispark Twente en Twente Branding gehouden in The Gallery in Enschede had als actueel thema innovatiecommunicatie, waarin storytelling en social media een nadrukkelijke rol spelen. Tijdens deze middag werd een digitale toolbox gepresenteerd met daarin tal van handvatten om Twente samen beter op de kaart te zetten als ondernemende regio.

De intensivering van de inkoopsamenwerking tussen de twee bestaande platforms in Twente –afstemming, een gezamenlijke kalender, gezamenlijke aanbestedingen en klachtencommissie– wordt onderzocht en komt begin volgend jaar tot een conclusie.

Zoals gezegd heb ik veel niet genoemd.

Niet omdat het om minder belangrijke onderwerpen of projecten gaat. SSNT gaat verder. Het stimuleren, faciliteren en convergeren van samenwerkingen op het gebied van de bedrijfsvoering, zodanig dat er productieve (4 K’s) en robuuste samenwerkingen ontstaan blijft de bedoeling van het programma SSNT. In 2016 wel steeds meer als laboratoriumfunctie (ook wel kraamkamer van samenwerkingen genoemd) in het perspectief van het in ontwikkeling zijnde Twentebedrijf.

Afsluitend bedank ik onze SSNT-projectleiders en projectmedewerkers, en dat zijn er velen en een ieder die zich, op welke wijze dan ook, hebben ingezet voor het programma SSNT. Ik bedank ook onze betrokken opdrachtgevers voor het geven van richting, het scheppen van condities en de steun. En niet te vergeten voor de buitengewoon plezierige samenwerking. Ik wens jullie allen prettige feestdagen en een goed en gezond 2016.

Gert Jan Eikenaar

Programmaleider SSNT