Harmonisatie arbeidsvoorwaarden: eerste resultaten bereikt!

ProfielfotoJelle Stronks 19-03-2015

Negen Twentse Gemeenten en Regio Twente werken samen met een delegatie uit de GO’s aan één Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling, TAR genoemd.

Na een intensieve periode van voorbereiding wordt inmiddels in een vaste cyclus onderhandeld over diverse onderdelen van die TAR en zijn ook de eerste concrete resultaten bereikt.

Deelakkoorden
Inmiddels is overeenstemming bereikt over de instelling van een regionale commissie die gaat adviseren in geschillen over zogenaamde ‘Van Werk Naar Werk-trajecten’. Medewerkers, die als gevolg van reorganisatie of krimp van de organisatie hun functie verliezen, hebben recht op intensieve begeleiding van werk naar werk. Daar hoort een set van afspraken (contract) bij, die houvast bieden in de begeleiding naar ander werk. Als over de uitvoering daarvan onoverbrugbaar verschil van mening ontstaat, kan de hiervoor genoemde commissie adviseren.  In het daarbij overeengekomen reglement staan de daarbij geldende spelregels opgenomen. Het advies dat de commissie afgeeft is voor beide partijen (zowel werkgever als werknemer) bindend.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat een ambtenaar wordt ontslagen. Daarbij heeft  hij meestal recht op een WW-uitkering. Tegenover dit recht  staan inspanningsverplichtingen, waaraan het UWV sanctiebeleid heeft gekoppeld. Werkloze ambtenaren hebben naast de gewone WW-uitkering, vaak ook recht  op een bovenwettelijke uitkering, die, net als de gewone WW helemaal ten laste komt van de gemeente.

Het daarvoor geldende sanctiebeleid  is vergelijkbaar met de maatregelen die ook UWV gebruikt. Ook hierover is op 12 maart jl. overeenstemming bereikt in de werkgroep TAR, waarbij vanuit de werknemersdelegatie wel benadrukt is dat deze weg slechts in het uiterste geval zou moeten worden gevolgd. Belangrijker vinden zij dat beide partijen zich inspannen om duurzame inzetbaarheid te realiseren, zodat medewerkers niet zonder werk komen te zitten.

Succesjes vieren
De nu bereikte overeenstemmingen zijn kleine succesjes op weg naar de Twentse Arbeidsvoorwaarden Regeling. Alle deelakkoorden tezamen vormen straks het onderhandelaarsakkoord, dat terug wordt gegeven aan de deelnemende organisaties. Deze besluiten uiteindelijk, na overeenstemming in de eigen lokale commissie voor Georganiseerd Overleg, of zij hier mee kunnen instemmen en de TAR gaan gebruiken. 

Wat komt de komende tijd aan de orde?
In de komende paar maanden zullen de onderhandelingen o.a. gaan over zaken als verlofregeling, reis- en verblijfkosten, sociaal statuut, Individueel keuzebudget (IKB) en generatiepact.

Het IKB betreft een uitwerking van de laatste CAO-gemeenten en gaat over individuele keuzemogelijkheden van een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden. Het generatiepact betreft een regeling die oudere medewerkers in staat stelt om onder gunstige voorwaarden minder te gaan werken, waarbij de daardoor vrijvallende formatieruimte wordt benut om jongeren in dienst te nemen.

Erik Lievers

Project Harmonisatie Arbeidsvoorwaarden