BGT- workshop tijdens provinciaal symposium

Benedict Tijhuis 15-05-2014

Tijdens het Symposium “Feiten, feiten, feiten” op dinsdag 13 mei jl., werd door Luc Molendijk, werkzaam voor Noaberkracht (gemeente Dinkelland/Tubbergen), een presentatie verzorgd over het SSNT samenwerkingstraject “gemeenschappelijke aanbesteding BGT”.

In heldere bewoordingen gaf Luc aan hoe dit project tot stand is gekomen.Hij ging daarbij ook in het Shared Services Netwerk Twente.

De belangstelling voor het symposium, maar ook voor de workshop “de kracht van regionale samenwerking”, alwaar Luc zijn bijdrage aan verleende, was groot.

In de workshop werd overigens ook een presentatie verzorgd door Inge Bakker. Zij vertelde over de totstandkoming van “Kennispunt Twente” een nieuw regionaal onderzoeksbureau voor Twentse gemeenten. Wat zijn de ervaringen tot nog toe, wat zijn de voordelen en wat zijn de valkuilen? Een tweede mooi voorbeeld van regionale samenwerking in Twente.

Op een symposium, met als motto "Van data naar informatie naar beleid" verdient de basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een plekje op de agenda. In de BGT wordt de data van de verschillende bronhouders de komende jaren vergaart, verwerkt, verklaart en samengevoegd. Uiteindelijk gaat de BGT de basis vormen voor veel vormen van beleidsinformatie. Goede samenwerking is daarbij van essentieel belang.

De verantwoordelijkheid voor de BGT is gelegd bij een zevental verschillende soorten overheden, namelijk het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat), het ministerie van Defensie, het ministerie van Economische Zaken, Prorail, provincies, waterschappen en gemeenten. Om tot een landelijke BGT te komen moet de data van de verschillende bronhouders worden samengevoegd. Landelijk is hiervoor De stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders BGT (SVB-BGT) opgericht.

Behalve samenwerking op landelijke schaal is in Twente gebleken dat juist ook de regionale samenwerking in het implementatie traject tot nog meer efficiëntie kan leiden. In de regio Twente zijn vanaf 2010 de eerste stappen genomen door het delen van kennis en vaardigheden. Deze samenwerking tussen alle 14 Twentse gemeenten, het Waterschap Vechtstromen en de Provincie Overijssel heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een gezamenlijke aanbesteding voor de opbouw van de BGT in het afgelopen jaar.

De BGT vraagt om samenwerking, maar toont ook aan dat samenwerking geen vanzelfsprekendheid is. Ook in Twente is gebleken, dat een geslaagde samenwerking vraagt om vertrouwen en bereidheid. Luc Molendijk vertelt de aanwezigen, hoe de samenwerking in Twente tot stand is gekomen en welke ingrediënten de basis vormden van een succesvolle samenwerking.